Chemical Structure and Shape Enhance MR Imaging Guided X-ray Therapy Following Marginative Delivery

2022

主題:

“Chemical Structure and Shape Enhance MR Imaging Guided X-ray Therapy Following Marginative Delivery”

作者群:

Liu-Chun Wang, Li-Chan Chang, Guan-Lin Su, Po-Ya Chang, Hsiao-Fen Hsu, Chin-Lai Lee, Jie-Ren Li, Min-Chiao Liao, Suresh Thangudu, Jongjit Treekoon, Chun-Chieh Yu, Hwo-Shuenn Sheu,* Ting-Yuan Tu,* Wen-Pin Su,*Chia-Hao Su,* Chen-Sheng Yeh*